GRUP DANIŞMANLIK
AB PROJELERİ ve
Mühendislik Hizmetleri
San. ve Tic. Ltd. Şti.

     KKYDP 11. Etap başvuru yapmak isteyenler için gerekli evrak listesi
TARIM BAKANLIĞIKKYDP 11. ETAP BAŞVURU DOSYASI EVRAKLARI A-PROJE DOSYASI ( Proje Danışmanı Tarafından Hazırlanacak)

1- Proje Başvuru Dosyası

2- Proje bütçesi, EK-1 tablosu.

3- Projesinde inşaat işleri varsa ; alım giderleri EK-1.1 tablosu.

4- Projesinde makine-ekipman ve malzeme alımı varsa; giderleri EK-1.2 tablosu.

5- Projesinde ayni katkı varsa; ayni katkı EK-1.3 tablosu.

6- Gider gerekçeleri EK-2 tablosu.

7- Finansman kaynakları EK-3 tablosu.

8- Tahmini iş takvimi EK- 4 tablosu.

9- Yatırım işletme planı dosyası EK- 5 formatı. B-DESTEKLEYİCİ BELGELER ( Yatırımcı Tarafından Hazırlanacak)

 

1- Başvuru sahibinin Bakanlık kayıt sistemine kayıtlıolduğuna dair belge(üretim izni veya çks)

2- Başvuru sahibi kuruluşun tüzük veya ana sözleşmesinin yer aldığıticaret sicil gazetesi

3- Ticaret ve Sanayi Odasından alınmışOda Sicil Kayıt Belgesi veFaaliyet Belgesi

4- Yatırım için yetkili kurul kararıile yetkilendirme kararı

5- Yetkilendirilen kişiye ait imza sirküleri

6- Projesinde varsa ayni katkının karşılanacağına dair taahhütname

7- İnşaat varsa, inşaat metrajı, keşif özeti ve teknik şartnamesi

8- Makine ekipman varsa, makine ekipman teknik şartnamesi

9- Başvuru sahibinin kâr-zarar hesabıve son yıl bilanço hesapları (yeni kuruluşlar hariç).

10- Proje başvurularıiçin avan / tatbikat projesi

11- Proje için alınmasıplanlanan makine ve ekipmana ait ölçekli yerleşim planı

12- Başvuru sahibine ait yatırım yeri mülkiyet (tapu) belgesi/kiralık ise noter tasdikli kira sözleşmesi,kamu kurum ve kuruluşlarıileyapılan kira kontratıveya tahsis/irtifak belgesi

13- Kapasite artırımıve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için üretim izinbelgesi ( İşletme Kayıt Belgesi/ İşletme onay belgesi)

14- Kapasite artırımıve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için kapasiteraporu veya ekspertiz raporu

15-Kapasite artırımıve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için yapıkullanmaizin belgesi

16-Tamamlama proje başvurularıiçin yapıruhsatıveya yapıkullanma izin belgesi

17-Bütün başvurularda yatırım yerinin icralıve davalıolmadığına ilişkin yatırımcıbeyanı

18- Bütün başvurularda yatırım yerinin ipotekli ve şerhli olup olmadığına ilişkin tapu müdürlüğünden alınan belge

19- Bütün başvurularda yatırım yerinde 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında konulan şerh varsa, ilgili kurumundan yatırım yapılmasında sakınca olmadığına dair alınan belge

20-Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konularında; mevcut tesisin faaliyeti ile ilişkili olarak başvuru sahibi tarafından bankalardan alınan kredi nedeniyle yatırım yerinin ipotekli olması halinde, geri ödemelerinin düzenli yapıldığına dair ilgili bankadan alınan belge

21- Başvuruya esas proje için, bu Tebliğ kapsamında verilecek destek dışında hiçbir kamu kurum ve kuruluşun desteklerinden yararlanmayacağına dair taahhütname

22- Organik ürünün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı ve teknoloji yenileme başvuruları için organik tarım müteşebbis sertifikası

23- Organik ürünün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı ve teknoloji yenileme başvuruları için ürün sertifikası